ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
21 กรกฏาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
13 กรกฏาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 31
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 กรกฏาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 37