แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
5 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.64)
30 เมษายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 91
การจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
26 เมษายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 42