7
แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าฯ งวดที่ 1
3 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 123
แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุน70%
1 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23