แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการไฟฟ้า ด่วน!!
      28 กรกฏาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     43    Share

แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค  รายการไฟฟ้า ที่กลุ่มนโยบายและแผน
ภายในวันที่  29 กรกฎาคม  2557 ก่อนเที่ยง

| รายละเอียด |