สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2556
      22 กรกฏาคม 2557      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     ดวงจันทร์ เสียงใส     149    Share