ด่วน!! ...โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้แก้ไขโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
      3 กรกฏาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     63    Share

ให้โรงเรียนต่อไปนี้ไปแก้ไขโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ที่กลุ่มนโยบายและแผ่น ด่วน!!
1. โรงเรียนบ้านเทื่อม
2. โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ
3. โรงเรียนบ้านหนองแวง (บ้านผือ)