ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนขนาดเล็ก ไปแก้ไขเอกสารโครงการ และแบบครุภัณฑ์ 1/2 ที่กลุ่มนโยบายและแผน
      24 มิถุนายน 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     มนตรี จันทะพงษ์     76    Share

ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557  โรงเรียนขนาดเล็ก

ไปแก้ไขเอกสารโครงการ และแบบครุภัณฑ์  1/2   ที่กลุ่มนโยบายและแผน

สิ่งที่ส่งมาด้วย