แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฏกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตารางจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนและการขออนุญาตรายการอื่นๆของโรงเรียนในระบบ
      12 มิถุนายน 2557      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     มนตรี จันทะพงษ์     75    Share

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฏกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตารางจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนและการขออนุญาตรายการอื่นๆของโรงเรียนในระบบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย