การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
      29 พฤษภาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     มนตรี จันทะพงษ์     48    Share

การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมและโรงเรียนขนาดเล็ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย