ขอเชิญท่านประธานกลุ่มพร้อมด้วยเลขานุการกลุ่มทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
      29 พฤษภาคม 2557      กลุ่มงานอํานวยการ     ศุภัชยา วิชาผง     73    Share

   ด้วย สพป.อุดรธานี เขต 4 มีนโยบายที่จะจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละอำเภอ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
   ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านประธานกลุ่มพร้อมด้วยเลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในการวางแผนและเตรียมการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อุดรธานี เขต 4