ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
      29 พฤษภาคม 2557      กลุ่มงานอํานวยการ     ศุภัชยา วิชาผง     102    Share

ด้วยธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้บรรเทาความเดือดร้อนและต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับหนี้จากธนาคารออมสินโดยตรง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว แจ้งรายชื่อไปยังสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุดรธานี โดยตรง ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ไม่เกินเวลา 12.00 น.