ขอเชิญโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ประชุมในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเมตตาธรรม
      29 พฤษภาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     มนตรี จันทะพงษ์     80    Share

ขอเชิญโรงเรียน  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ประชุมในวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมเมตตาธรรม  

หนังสือนำส่ง

บัญชีรายชื่อ