การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
      28 พฤษภาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     80    Share

การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
รายการค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ/วิชาการเรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

1. หนังสือนำส่ง
2. บัญชีรายละเอียด