การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
      28 พฤษภาคม 2557      กลุ่มงานอํานวยการ     รัตนาภรณ์ คำมูล     65    Share

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จะดำเนินการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
โดยแบ่งการประชุมเป็น ๒ รุ่น คือ --->หนังสือนำส่ง