ขอให้โรงเรียนดีศรีตำบล แก้ไขเอกสาร ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ
      27 พฤษภาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     104    Share

ขอให้โรงเรียนดีศรีตำบล แก้ไขเอกสาร ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ

โรงเรียนละ 100,000  บาท รายละเอียดเพิ่มเติม