โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
      23 พฤษภาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     รสสุคนธ์ บัวมี     56    Share

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการป้องกันอุบัติภัย อันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากและอยู่ในขอบเขต ที่สามารถป้องกันได้ ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

หนังสือนำส่ง | แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา