การดำเนินการคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      16 พฤษภาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     51    Share

การดำเนินการคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 50
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต | รายละเอียด |