ขอให้โรงเรียน 4 โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งหลักฐานประกอบการจัดสรร งบประมาณค่าครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล
      15 พฤษภาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     86    Share

ขอให้โรงเรียน 4 โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งหลักฐานประกอบการจัดสรร งบประมาณค่าครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล
|รายละเอียด|