การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมและโรงเรียนขนาดเล็ก
      22 เมษายน 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     มนตรี จันทะพงษ์     83    Share

การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนา

       คุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการ

       ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อ

       ต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวมและโรงเรียนขนาดเล็ก

หนังสือนำส่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย