ขอให้โรงเรียนส่งหลักฐานประกอบการจัดสรร งบประมาณค่าครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล
      1 เมษายน 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     อุไรพร พิมพาแสง     109    Share

ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้  ส่งหลักฐานประกอบการจัดสรร งบประมาณค่าครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04179/717   ลว 10 มี.ค.2557   --->รายละเอียด