หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ของสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
      31 มีนาคม 2557      กลุ่มนโยบายและแผน     รสสุคนธ์ บัวมี     82    Share

ด้วย มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความเดือดร้อนทั้งผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และสถานศึกษาไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนตามปกติได้ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย จึงขอส่งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ของสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือนำส่ง | หลักเกณฑ์และขั้นตอน | แบบ สปก.1