อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2565 งบกลางครั้งที่ 14 (ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน)
  ด่วน     6 กันยายน 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     31    Share