แจ้งโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนโรงเรียน ปี 2565
  ด่วน     19 สิงหาคม 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     43    Share