อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2565 (ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
  ด่วน     9 สิงหาคม 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     33    Share