คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ประจำปี 2565
  ด่วน     8 สิงหาคม 2565      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          54    Share