ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษา
  ด่วน     1 สิงหาคม 2565      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          12    Share