การกำกับติดตามประเมิลผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม
  ด่วน     1 สิงหาคม 2565      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          9    Share