การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2565 งบกลาง ครั้ง 6 (ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน)
  ด่วน     27 กรกฏาคม 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     22    Share