ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนงานภาครัฐ-ITA-Online
  ด่วน     12 กรกฏาคม 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          41    Share