รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
  ด่วน     4 กรกฏาคม 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          13    Share