ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปลายทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  ด่วน     28 มิถุนายน 2565      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          104    Share