ขอเชิญผู้บริหารทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2565 ในวัน จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม เวลา 9.00 น
  ด่วน     21 มิถุนายน 2565      กลุ่มงานอํานวยการ          15    Share