เชิญประชุมเสริมสร้างหลักการเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยศาลปกครอง
  ด่วน     15 มิถุนายน 2565      กลุ่มงานอํานวยการ          25    Share