การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
  ด่วน     13 มิถุนายน 2565      กลุ่มบริหารงานบุคคล          26    Share