ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กและเยาวชน
  ด่วน     7 มิถุนายน 2565      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          12    Share