ขอความอนุเคราะห์ยืนยันจุดติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)
  ด่วน     1 มิถุนายน 2565      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          18    Share