มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลสำเร็จในการบริหารจัดการระบบการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา การบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)
  ด่วน     31 พฤษภาคม 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          21    Share