อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2565 งบกลาง ครั้งที่ 1 (แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการ)
  ด่วน     19 พฤษภาคม 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     18    Share