ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ
  ด่วน     2 พฤษภาคม 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          34    Share