แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเรียน ระบบ SchoolMIS และแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2564
  ด่วน     12 เมษายน 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          11    Share