การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC
  ด่วน     8 เมษายน 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          38    Share