กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สือ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ภายใต้โครงสร้างการสร้างสรรค์ไทย
  ด่วน     18 มีนาคม 2565      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          6    Share