แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
  ด่วน     16 มีนาคม 2565      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     กวี     52    Share