ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน PISA 2022
  ด่วน     8 มีนาคม 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          9    Share