ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียนการอนุมัติการจบการศึกาา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกาา 2564
  ด่วน     28 กุมภาพันธ์ 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          28    Share