มอบเกียรติบัตรการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2563 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
  ด่วน     8 กุมภาพันธ์ 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          22    Share

มอบเกียรติบัตรการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

1. รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษารับมอบเกียรติบัตรการยกระดับผลการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
2. รายชื่อครูรับมอบเกียรติบัตรการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

3. รายชื่อครูรับมอบเกียรติบัตรการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา

4. ไฟล์เกียรติบัตรครูที่เข้าร่วมการประชุมยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

5. ไฟล์เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

6. ไฟล์เกียรติบัตรครูที่ขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

7. ไฟล์เกียรติบัตรครูที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES) ในการยกระดับผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระดับสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2563)