แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
  ด่วน     23 ธันวาคม 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ชยาภรณ์     22    Share