แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ด่วน     10 พฤศจิกายน 2564      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          6    Share