เรื่องการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
  ด่วน     10 พฤศจิกายน 2564      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          25    Share