รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
  ด่วน     2 กันยายน 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์          26    Share