รับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
  ด่วน     30 สิงหาคม 2564      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา          26    Share