อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖๖๘
  ด่วน     18 สิงหาคม 2564      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     กวี     21    Share